Ułatwienia dostępu

DOTACJE:   PL flaga  

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin organizacyjny Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, zwane dalej Muzeum, działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. z 2012 r., poz. 987 z późn. zm.)
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. Zm.)
 3. Statutu Muzeum stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLVII/910/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.06.2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum.

§ 2

Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.

§ 3

Organizatorem Muzeum jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Rozdział II

Struktura organizacyjna

§ 4

 1. W strukturze Muzeum funkcjonują następujące działy i oddziały, kierowane przez kierowników:
 • Działy:
  1. Naukowy i Archiwum
  2. Pedagogiczny
  3. Biblioteka
  4. Administracyjno-Gospodarczy
 • Oddział: Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem
 1. Szczegółową strukturę organizacyjną określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik
  nr 1 do niniejszego regulaminu.

Rozdział III

Zarządzanie Muzeum

§ 5

 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum przy pomocy głównego księgowego.
 2. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają – główny księgowy oraz jednostki organizacyjne wyodrębnione w schemacie struktury organizacyjnej Muzeum.
 3. Dyrektor sprawuje nadzór nad skutecznym i efektywnym wdrażaniem kontroli zarządzającej.

§ 6

Dyrektor odpowiada za całokształt działalności Muzeum, a w szczególności w zakresie określonym
w § 12 ust. 2 statutu. Poszczególne zadania w ramach realizacji kontroli zarządczej Dyrektor Muzeum zleca poszczególnym działom i oddziałom.

§ 7

Do obowiązków głównego księgowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie gospodarki finansowo-księgowej Muzeum;
 2. prowadzenie rachunkowości zgodnie z zasadami rachunkowości oraz w sposób umożliwiający prawidłowe zarządzanie, w tym:
  1. terminowe opracowywanie projektów planów i sprawozdań finansowych Muzeum,
  2. nadzór nad sporządzaniem okresowych spisów inwentaryzacyjnych majątku Muzeum.
 3. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, ochrona środków pieniężnych i gromadzenie ich na rachunku bankowym oraz terminowe regulowani zobowiązań wobec wierzycieli oraz egzekwowanie należności od dłużników,
 4. dokonywanie wstępnej kontroli:
  1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

§ 8

Do zadań kierowników działów i oddziału należy realizacja zadań związanych z kierowaniem
i nadzorowaniem zadań organizacyjnych oraz merytorycznych działu i oddziału, a w szczególności:

 • Nadzorowanie realizacji planów pracy i zadań bieżących,
 • Dbanie o właściwe eksponowanie, przechowywanie, przemieszczanie i konserwację muzealiów,
 • Przygotowywanie wystaw i wydawnictw,
 • Przygotowywanie dokumentacji towarzyszącej działalności działu, oddziału, sprawowanie nadzoru nad całością korespondencji działu, oddziału,
 • Ponoszenie odpowiedzialności za zbiory i majątek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także za prawidłowe dokumentowanie zbiorów,
 • Reprezentowanie interesów działu, oddziału wobec dyrektora,
 • Informowanie dyrektora o stanie prac w dziale, oddziale,
 • Przestrzeganie regulaminów i zarządzeń organizujących pracę w Muzeum.

Rozdział IV

Zakres działalności działów i oddziału

§ 9

 1. Dział Naukowy i Archiwum:
  • Gromadzenie zbiorów i dokumentowania funkcjonowania obozu w Żabikowie
   o charakterze materialnym i niematerialnym,
  • Inwentaryzowanie, katalogowanie, konserwowanie oraz naukowe opracowanie gromadzonych zbiorów,
  • Zabezpieczanie i konserwacja terenów byłego niemieckiego obozu w Żabikowie wraz
   z zabudowaniami i innymi obiektami,
  • Udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych oraz dla potrzeb byłych więźniów obozów i ich rodzin,
  • Prowadzenie badań naukowych w dziedzinach związanych z działalnością Muzeum.
 1. Dział oznacza sprawy zarejestrowane przez Muzeum symbolem „NA”.

§ 10

 1. Dział Pedagogiczny:
  • Upowszechnianie historii byłego obozu w Żabikowie, w tym organizowanie konferencji, sesji, sympozjów, kursów, wykładów, lekcji muzealnych, projektów edukacyjnych, warsztatów i innych form działalności edukacyjnej,
  • Organizacja wystaw stałych i czasowych,
  • Popularyzowanie wiedzy o historii obozu przy współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, które realizują zadania zbieżne z zakresem działania Muzeum,
  • Organizowanie uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z historią obozu w Żabikowie.
 1. Dział oznacza sprawy zarejestrowane przez Muzeum symbolem „DP”

§ 11

 1. Biblioteka:
  • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z gromadzeniem wydawnictw drukowanych, z zakresu II wojny światowej, obozów koncentracyjnych, obozów zagłady i więzień, muzealnictwa,
  • Inwentaryzowanie, katalogowanie i opracowanie zgromadzonych zbiorów bibliotecznych,
  • Prowadzenie informacji bibliotecznej,
  • Opracowywanie i publikowanie informacji o zasobach biblioteki.
 1. Dział oznacza sprawy zarejestrowane przez Muzeum symbolem „BA”.

§ 12

 1. Dział Administracyjno-Gospodarczy realizuje w szczególności następujące zadania:
  • Realizacja zadań związanych z działalnością inwestycyjną, remontową oraz administrowanie i obsługa Muzeum,
  • Gospodarowanie nieruchomościami, środkami trwałymi i wyposażeniem Muzeum,
  • Zapewnienie sprawnego działania wszystkich urządzeń technicznych i instalacji muzealnych,
  • Organizacja dostaw środków na potrzeby Muzeum,
  • Zabezpieczenie utrzymania czystości i porządku w obiektach Muzeum,
  • Sporządzanie harmonogramów pracy i dyżurów pracowników Muzeum oraz nadzorowanie ich realizacji,
  • Koordynacja spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych przez Muzeum na podstawie obowiązującej ustawy o zamówieniach publicznych,
  • Realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem zbiorów Muzeum przed pożarem kradzieżą i innymi niebezpieczeństwami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1240) w sprawie zabezpieczenia zbiorów Muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą, w tym przygotowanie projektów dokumentów,
   o których mowa w tym rozporządzeniu celem akceptacji przez dyrektora.
 1. Dział oznacz sprawy zarejestrowane przez Muzeum symbolem „AG”.

§ 13

 1. Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem
  • Opieka nad miejscem pamięci w Chełmnie nad Nerem i Lesie Rzuchowskim,
  • Upamiętnienie zagłady i męczeństwa ofiar obozu w Chełmnie nad Nerem,
  • Gromadzenie zbiorów dokumentujących funkcjonowanie obozu w Chełmnie nad Nerem,
  • Inwentaryzowanie, katalogowani, naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów,
  • Organizacja wystaw stałych i czasowych,
  • Prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechnianie wiedzy na temat obozu w Chełmnie nad Nerem,
  • Prowadzenie działalności wydawniczej,
  • Prowadzenie badań naukowych,
  • Organizacja uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z historią obozu w Chełmnie nad Nerem
 1. Oddział oznacza sprawy zarejestrowane przez Muzeum symbolem „CH”.

§ 14

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Muzeum.
 2. Zmiany w regulaminie mogą być dokonane w rybie określonych dla jego nadania.

 

 

 

Schemat organizacyjny Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

 

Schemat organizacyjny Muzeum Martyrologicznego w zabikowie


Zaplanuj wizytę

Adres:

ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń

tel: +48 61 813-06-81

Godziny otwarcia:

wtorek-piątek: 9.00 – 15.00

sobota-niedziela: 10.00 – 14.00

poniedziałek: nieczynne

WSTĘP DO MUZEUM BEZPŁATNY

Lokalizacja Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, ul. Niezłomnych 2
Image
Image
logo_herb_poziom_iksww_white.png
Image
Facebook
Image
Image