Pragniemy poinformować, że na podstawie pozytywnej opinii stacji sanitarno-epidemiologicznej nasze Muzeum zostanie otwarte dla zwiedzających od 26 maja br.

  SPRAWDŹ

  Biuletyn Informacji Publicznej

  Regulamin organizacyjny Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie


  Rozdział I

  Postanowienia ogólne

  § 1

  Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, zwane dalej Muzeum, działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. z 2012 r., poz. 987 z późn. zm.)
  2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. Zm.)
  3. Statutu Muzeum stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLVII/910/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.06.2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum.

  § 2

  Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.

  § 3

  Organizatorem Muzeum jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

  Rozdział II

  Struktura organizacyjna

  § 4

  1. W strukturze Muzeum funkcjonują następujące działy i oddziały, kierowane przez kierowników:
  • Działy:
   1. Naukowy i Archiwum
   2. Pedagogiczny
   3. Biblioteka
   4. Administracyjno-Gospodarczy
  • Oddział: Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem
  1. Szczegółową strukturę organizacyjną określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik
   nr 1 do niniejszego regulaminu.

  Rozdział III

  Zarządzanie Muzeum

  § 5

  1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum przy pomocy głównego księgowego.
  2. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają – główny księgowy oraz jednostki organizacyjne wyodrębnione w schemacie struktury organizacyjnej Muzeum.
  3. Dyrektor sprawuje nadzór nad skutecznym i efektywnym wdrażaniem kontroli zarządzającej.

  § 6

  Dyrektor odpowiada za całokształt działalności Muzeum, a w szczególności w zakresie określonym
  w § 12 ust. 2 statutu. Poszczególne zadania w ramach realizacji kontroli zarządczej Dyrektor Muzeum zleca poszczególnym działom i oddziałom.

  § 7

  Do obowiązków głównego księgowego należy w szczególności:

  1. prowadzenie gospodarki finansowo-księgowej Muzeum;
  2. prowadzenie rachunkowości zgodnie z zasadami rachunkowości oraz w sposób umożliwiający prawidłowe zarządzanie, w tym:
   1. terminowe opracowywanie projektów planów i sprawozdań finansowych Muzeum,
   2. nadzór nad sporządzaniem okresowych spisów inwentaryzacyjnych majątku Muzeum.
  3. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, ochrona środków pieniężnych i gromadzenie ich na rachunku bankowym oraz terminowe regulowani zobowiązań wobec wierzycieli oraz egzekwowanie należności od dłużników,
  4. dokonywanie wstępnej kontroli:
   1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
   2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

  § 8

  Do zadań kierowników działów i oddziału należy realizacja zadań związanych z kierowaniem
  i nadzorowaniem zadań organizacyjnych oraz merytorycznych działu i oddziału, a w szczególności:

  • Nadzorowanie realizacji planów pracy i zadań bieżących,
  • Dbanie o właściwe eksponowanie, przechowywanie, przemieszczanie i konserwację muzealiów,
  • Przygotowywanie wystaw i wydawnictw,
  • Przygotowywanie dokumentacji towarzyszącej działalności działu, oddziału, sprawowanie nadzoru nad całością korespondencji działu, oddziału,
  • Ponoszenie odpowiedzialności za zbiory i majątek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także za prawidłowe dokumentowanie zbiorów,
  • Reprezentowanie interesów działu, oddziału wobec dyrektora,
  • Informowanie dyrektora o stanie prac w dziale, oddziale,
  • Przestrzeganie regulaminów i zarządzeń organizujących pracę w Muzeum.

  Rozdział IV

  Zakres działalności działów i oddziału

  § 9

  1. Dział Naukowy i Archiwum:
   • Gromadzenie zbiorów i dokumentowania funkcjonowania obozu w Żabikowie
    o charakterze materialnym i niematerialnym,
   • Inwentaryzowanie, katalogowanie, konserwowanie oraz naukowe opracowanie gromadzonych zbiorów,
   • Zabezpieczanie i konserwacja terenów byłego niemieckiego obozu w Żabikowie wraz
    z zabudowaniami i innymi obiektami,
   • Udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych oraz dla potrzeb byłych więźniów obozów i ich rodzin,
   • Prowadzenie badań naukowych w dziedzinach związanych z działalnością Muzeum.
  1. Dział oznacza sprawy zarejestrowane przez Muzeum symbolem „NA”.

  § 10

  1. Dział Pedagogiczny:
   • Upowszechnianie historii byłego obozu w Żabikowie, w tym organizowanie konferencji, sesji, sympozjów, kursów, wykładów, lekcji muzealnych, projektów edukacyjnych, warsztatów i innych form działalności edukacyjnej,
   • Organizacja wystaw stałych i czasowych,
   • Popularyzowanie wiedzy o historii obozu przy współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, które realizują zadania zbieżne z zakresem działania Muzeum,
   • Organizowanie uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z historią obozu w Żabikowie.
  1. Dział oznacza sprawy zarejestrowane przez Muzeum symbolem „DP”

  § 11

  1. Biblioteka:
   • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z gromadzeniem wydawnictw drukowanych, z zakresu II wojny światowej, obozów koncentracyjnych, obozów zagłady i więzień, muzealnictwa,
   • Inwentaryzowanie, katalogowanie i opracowanie zgromadzonych zbiorów bibliotecznych,
   • Prowadzenie informacji bibliotecznej,
   • Opracowywanie i publikowanie informacji o zasobach biblioteki.
  1. Dział oznacza sprawy zarejestrowane przez Muzeum symbolem „BA”.

  § 12

  1. Dział Administracyjno-Gospodarczy realizuje w szczególności następujące zadania:
   • Realizacja zadań związanych z działalnością inwestycyjną, remontową oraz administrowanie i obsługa Muzeum,
   • Gospodarowanie nieruchomościami, środkami trwałymi i wyposażeniem Muzeum,
   • Zapewnienie sprawnego działania wszystkich urządzeń technicznych i instalacji muzealnych,
   • Organizacja dostaw środków na potrzeby Muzeum,
   • Zabezpieczenie utrzymania czystości i porządku w obiektach Muzeum,
   • Sporządzanie harmonogramów pracy i dyżurów pracowników Muzeum oraz nadzorowanie ich realizacji,
   • Koordynacja spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych przez Muzeum na podstawie obowiązującej ustawy o zamówieniach publicznych,
   • Realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem zbiorów Muzeum przed pożarem kradzieżą i innymi niebezpieczeństwami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1240) w sprawie zabezpieczenia zbiorów Muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą, w tym przygotowanie projektów dokumentów,
    o których mowa w tym rozporządzeniu celem akceptacji przez dyrektora.
  1. Dział oznacz sprawy zarejestrowane przez Muzeum symbolem „AG”.

  § 13

  1. Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem
   • Opieka nad miejscem pamięci w Chełmnie nad Nerem i Lesie Rzuchowskim,
   • Upamiętnienie zagłady i męczeństwa ofiar obozu w Chełmnie nad Nerem,
   • Gromadzenie zbiorów dokumentujących funkcjonowanie obozu w Chełmnie nad Nerem,
   • Inwentaryzowanie, katalogowani, naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów,
   • Organizacja wystaw stałych i czasowych,
   • Prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechnianie wiedzy na temat obozu w Chełmnie nad Nerem,
   • Prowadzenie działalności wydawniczej,
   • Prowadzenie badań naukowych,
   • Organizacja uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z historią obozu w Chełmnie nad Nerem
  1. Oddział oznacza sprawy zarejestrowane przez Muzeum symbolem „CH”.

  § 14

  1. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Muzeum.
  2. Zmiany w regulaminie mogą być dokonane w rybie określonych dla jego nadania.

   

   

   

  Schemat organizacyjny Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

   

  Schemat organizacyjny Muzeum Martyrologicznego w zabikowie


  Zaplanuj wizytę

  Adres:

  ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń

  tel: +48 61 813-06-81

  Godziny otwarcia:

  wtorek-piątek: 9.00 – 15.00

  sobota-niedziela: 10.00 – 14.00

  poniedziałek: nieczynne

  WSTĘP DO MUZEUM BEZPŁATNY

  Lokalizacja Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, ul. Niezłomnych 2
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  © 2020 Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie. All Rights Reserved.