Ułatwienia dostępu

DOTACJE:   PL flaga  

Statut Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie


I. Postanowienia ogólne

§ 1

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, zwane dalej Muzeum, działa na podstawie niniejszego statutu oraz:

 • Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r., poz. 987 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406), zwana dalej Ustawą;

Innych powszechnie obowiązujących przepisu prawa.

§ 2

Organizatorem Muzeum jest samorząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

 1. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez samorząd Województwa Wielkopolskiego pod numerem RIK-3.
 2. Muzeum posiada osobowość prawną.

§ 4

Siedzibą Muzeum jest miasto Luboń, a terem działania Muzeum jest obszar Województwa Wielkopolskiego.

II. Zakres działania Muzeum

§ 5

Do zakresu działania Muzeum należy opieka nad miejscami pamięci położonymi w Żabikowie i w Chełmnie nad Nerem oraz upamiętnienie Zagłady i męczeństwa ofiar byłych niemieckich obozów utworzonych na tych terenach poprzez:

 • Gromadzenie zbiorów i dokumentowanie wszelkich przejawów funkcjonowania byłych obozów o charakterze materialnym i niematerialnym;
 • Inwentaryzowanie, katalogowanie, konserwowanie oraz naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • Zabezpieczanie i konserwację terenów byłych obozów w Żabikowie i w Chełmnie nad Nerem wraz z zabudowaniami i innymi obiektami;
 • Organizowanie wystaw stałych i czasowych;
 • Udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych oraz dla potrzeb byłych więźniów obozów i ich rodzin;
 • Upowszechnianie historii byłych obozów w Żabikowie i w Chełmnie nad Nerem, w tym organizowanie konferencji, sesji, sympozjów, seminariów, kursów, wykładów, odczytów oraz innych form działalności edukacyjnej;
 • Prowadzenie badań naukowych w dziedzinach związanych z działalnością Muzeum;
 • Prowadzenie działalności wydawniczej;
 • Organizowanie uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z historią byłych obozów w Żabikowie i w Chełmnie nad Nerem;
 • Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, które realizują zadania zbieżne z zakresem działań Muzeum.

III. Organizacja Muzeum

§ 6

W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzi Oddział Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.

§ 7

Zakres działań Oddziału, działów i innych komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Muzeum w trybie przewidzianym w Ustawie.

IV. Nadzór i zarządzanie Muzeum

§ 8

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§9

 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Organizator.
 2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
 3. Rada Muzeum liczy 7 członków.

§ 10

Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 11

Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy głównego księgowego.

§ 12

 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.
 2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
  • Ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;
  • Ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowanie oraz nad majątkiem Muzeum;
  • Reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
  • Przedstawiania właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
  • Naczelna redakcja wydawnictw muzealnych;
  • Wydawania w obowiązkowym trybie regulaminów i zarządzeń;
  • Sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną;
  • Zawierania i rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie innych decyzji wynikających ze stosunku pracy.

V. Majątek i finanse Muzeum

§ 13

Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 14

 1. Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzenie samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami określonymi w Ustawie.
 3. Dyrektor Muzeum składa Organizatorowi sprawozdania z wykonania zadań w zakresie rzeczowym i finansowym.
 4. Muzeum przedkłada Zarządowi Województwa Wielkopolskiego zbadane przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe, w terminie do końca marca roku następującego po okresie sprawozdawczym.
 5. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
 6. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum, zbadane przez biegłego rewidenta, podlega zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego.
 7. Wartość majątku Muzeum odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla Muzeum.
 8. Zysk albo strata netto wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego odpowiednio zwiększa lub zmniejsza fundusz instytucji kultury.

§ 15

Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

 1. Dotacje z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w tym środki przekazane przez Organizatora w formie dotacji:
 2. Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
 3. Przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
  • Podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
  • Celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizowanej inwestycji,
  • Celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
 4. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 16

 1. Muzeum prowadzi jako dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:
  • Sprzedaży publikacji, w tym m.in. albumów, książek, plakatów, pocztówek, filmów;
  • Usług związanych z obsługą osób zwiedzających Muzeum;
  • Usług związanych z prowadzeniem działalności upowszechnieniowej, naukowej
   i edukacyjnej;
  • Usług informacyjnych;
  • Usług z dziedziny konserwacji;
  • Wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Muzeum.
 1. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie celem finansowania działalności statutowej Muzeum.

§ 17

 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony Dyrektor.
 2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
 3. Udzielenie i odwołania pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

VI. Postanowienia końcowe

§ 18

 1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Muzeum może dokonać Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym przepisami prawa dla jego nadania.

Zaplanuj wizytę

Adres:

ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń

tel: +48 61 813-06-81

Godziny otwarcia:

wtorek-piątek: 9.00 – 15.00

sobota-niedziela: 10.00 – 14.00

poniedziałek: nieczynne

WSTĘP DO MUZEUM BEZPŁATNY

Lokalizacja Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, ul. Niezłomnych 2
Image
Image
logo_herb_poziom_iksww_white.png
Image
Facebook
Image
Image